DANH MỤC

''THÔNG BÁO'' VỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐÔ THỊ ÂN PHÚ

𝑉𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝐾ℎ𝑢 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ (𝐾ℎ𝑢 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̛ 𝐻𝑎̀ 𝐻𝑢𝑦 𝑇𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛). 

𝑇𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̀𝑎 đ𝑜̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 𝑠𝑜̂́ 1 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑒, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛: 𝐾𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 07/11/2019 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 23/10/2068.

𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝐾Đ𝑇 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 50 𝑛𝑎̆𝑚.

𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 2 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 (𝑏𝑖̀𝑎 đ𝑜̉) 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡.

𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛: 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 1 𝑚𝑢̣𝑐: 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑇𝑢̛ - 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́.

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑎𝑖 2013 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡, 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 đ𝑎̂́𝑡. 𝑉𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 70 𝑛𝑎̆𝑚.

𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑎𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 2013 𝑚𝑢̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́:

Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑚𝑢𝑎. - 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖.

𝑉𝑎̀ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑖̀𝑎 đ𝑜̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑠𝑜̂́ 6: 𝐺ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢́: đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑜̃ "𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖".

𝐷𝑜 đ𝑜́: 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝐾ℎ𝑢 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛. Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡.

𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔!

𝐵𝑑𝑠 𝑇𝑢𝑎𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑 - 𝐾ℎ𝑢 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐴̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ 𝐵𝑢𝑜̂𝑛 𝑀𝑎 𝑇ℎ𝑢𝑜̣̂𝑡.

𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟎𝟗𝟔𝟗 𝟎𝟐𝟓 𝟔𝟔𝟒

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIÊN HỆ ĐẤT XANH 79

CÔNG TY CP DV BĐS ĐẤT XANH 79

Địa chỉ: 31 Hoàng Hoa Thám, Thành Phố Nha Trang

Hotline: 0969 025 664

Website: datxanh79.com

Email: tuanbq@nhaongay.vn

ĐẤT XANH 79
Hotline: 0969 025 664
TẢI MẶT BẰNG - BẢNG GIÁ - CHÍNH SÁCH
Hotline
0969 025 664

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*):

Dự án quan tâm: